Dotace "Dešťovka"

Dotace "Dešťovka"
 

Dotace Dešťovka

Retenční nádrže jsou určeny pro uchování srážkových vod pro období sucha, kdy je podzemní vody nedostatek. Společnost Kraťas plast, výrobce a dodavatel podzemních plastových nádrží na dešťovou vodu, ve spolupráci se společností Trigy nabízí pomoc se snížením nákladů na pořízení retenční nádrže prostřednictvím dotačního programu „Dešťovka“. Heslem dotačního programu je "Dešťovka - ani kapku nazmar...".

Díky partnerovi výrobce Kraťas plast Vám nyní jsme schopni nejen dodat vybranou podzemní nádrž na dešťovou vodu, ale zároveň Vám nabízíme poradenství, případně kompletní vyřízení dotace. V následujícím textu naleznete informace o variantách dotačního programu a základní shrnutí, jak postupovat při žádosti o dotaci.

V roce 2020 stále probíhá příjem žádostí o dotaci „Dešťovka“, přičemž průměrná výše získané dotace žadatelem se pohybuje okolo 48 000 Kč.

Důležitým faktorem pro žadatele v 2. výzvě dotačního programu je skutečnost, že není nutnost instalovat retenční nádrž odbornou firmou. Je možné provést instalaci i svépomocí, přičemž za uznatelné náklady je při podání žádosti považován pouze nákup retenční nádrže a použitý materiál při instalaci. Při žádosti o dotaci a přiznání výše finanční podpory jsou uznávány způsobilé výdaje související s pořízením retenční nádrže a její instalací vzniklé v roční lhůtě od podání žádosti.

Maximální výše dotace je 50% uznatelných nákladů a o dotaci mohou žádat:

 • všichni majitelé stávajících RD a bytových domů v ČR

 • majitelé novostaveb v případě, že rozvody vody budou napojeny na WC v domě

O finanční podporu v dotačním programu lze žádat ve třech podporovaných variantách:

 

1.Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady - dotace  až 55 000 Kč

 •  Dotační příspěvek až 20 000 Kč + 3500 Kč /m3 nádrže, maximální výše dotace 50% z celkových způsobilých výdajů

 • Určeno pro stávající domy v lokalitách ohrožených suchem

 • Rozvod srážkové vody nesmí být propojen s rozvodem pitné vody

 

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady - dotace  až 65 000 Kč

 • Dotační příspěvek až 30 000 Kč + 3500 Kč /m3 nádrže, maximální výše dotace 50% z celkových způsobilých výdajů

 • Podmínka úplného oddělení rozvodů užitkové a pitné vody

 • Určeno pro stávající RD i pro novostavby (nikoliv pro rekreační obydlí)

 • Rozvod srážkové vody nesmí být propojen s rozvodem pitné vody

   

 3. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody - výše dotace  až 105 000 Kč

 • Dotační příspěvek až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) anebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3500 Kč /m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximální výše dotace 50% z celkových způsobilých výdajů

 • Podmínka úplného oddělení rozvodů užitkové a pitné vody

 • Určeno pro stávající RD i pro novostavby (nikoliv pro rekreační obydlí)

 • Rozvod srážkové vody nesmí být propojen s rozvodem pitné vody

 Požadované dokumenty při podání žádosti o dotaci:

 • Samotná žádost – formulář vyplněný na webových stránkách www.dotacedestovka.cz, případně na některém ze 13 pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR. Po vyplnění a odeslání žádosti do 30 dnů dodat vytištěnou žádost spolu se základními dokumenty jakékoliv pracoviště Fondu

 • Odborný posudek zpracovaný dodavatelem anebo autorizovaným projektantem

 • Písemný souhlas spoluvlastníků (je-li potřeba)

 • V případě žádosti o 1. variantu dotace, tj. žádost o akumulaci srážkové vody pouze na zálivku a obec v místě instalace není zařazena v seznamu prověřených obcí – naleznete zde – je třeba doložit doklad o akutním nedostatku vody

Postup při vyřízení žádosti:

 1.Vypracování odborného posudku

Odborný posudek je zjednodušená projektová dokumentace obsahující popis současného a navrhovaného řešení včetně základního výkresu, schématu zapojení a vyčíslení přínosů. Odborný posudek žadateli zpracuje buď dodavatel systému, anebo autorizovaný projektant.

Pro zákazníky společnosti Kraťas plast tento posudek nabízí zpracovat partnerská společnost, která má v oblasti žádostí o dotaci zkušenosti a nabízí jak dílčí, tak i komplexní vyřízení dotace v níže uvedených variantách:

 • Balíček BASIC – dodání odborného posudku, poskytnutí technické podpory při řešení konkrétního systému pro RD, zodpovězení případných připomínek ze strany SFŽP

 • Balíček OPTIMAL -  dodání odborného posudku a vyřízení administrativy až po schválení dotace, tzn. dodání odborného posudku, poskytnutí technické podpory při řešení konkrétního systému pro RD, zodpovězení případných připomínek ze strany SFŽP, komunikace s úřady (pro účel získání dotace), zaslání žádosti a všech potřebných dokumentů na SFŽP, dohled nad obdržením akceptace SFŽP o možnosti dotace na daný projekt

Před volbou vhodné varianty dotace partnerská společnost nabízí bezplatné posouzení lokality a splnění podmínek dotačního programu – naleznete zde, dále navrhne vhodné řešení na míru žadateli o dotaci. Odborný posudek zpracovaný je z 50% hrazen dotací.

Vzor vypracovaného odborného posudku partnerské společnosti naleznete zde.

2.Vyplnění a odeslání elektronické žádosti o podporu

Na webové stránce s žádostí o dotaci žádost vyplňte, vytiskněte a podepište. Následně spolu s dalšími povinnými přílohami odneste na některé z 13. pracovišť SFŽP, anebo zašlete doporučeně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o dotaci.

3.Posouzení žádosti

Posouzení žádosti trvá obvykle tři týdny, pokud je vše v pořádku, je žádost akceptována, v opačném případě je žadatel vyzván k odstranění nedostatků.

4.Realizace podporovaných řešení

 Doba určená na realizaci je 12 měsíců.

5.Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti

Po realizaci je žadatel povinen doložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy o dotaci:

 • Formulář doložení dokončení realizace s žádostí o uvolnění dotačních prostředků

 • Faktury všech uznatelných nákladů souvisejících s realizací včetně soupisu všech provedených prací, pokud nebyla instalace provedena svépomocí

 • Potvrzení o úhradě doložených faktur (např. výpis z bankovního účtu)

 • V případě vypouštění odpadních vod do kanalizace také souhlas provozovatele kanalizace

6.Rozhodnutí ministra a smlouva o poskytnutí podpory a schválení dotace

V případě, že je vše v pořádku a nejsou nalezeny nedostatky, je žádost schválena. SFŽP žadateli zašle elektronicky písemnou smlouvu, kde stanoví individuální podmínky týkající se výše dotace, účelu využití, minimální dobu užívání retenční nádrže, způsob vyplacení dotace apod.. Žadatel tuto smlouvu vytiskne, podepíše a zašle zpět na SFŽP. Poté je dotace vyplacena na bankovní účet žadatele.

* zdroj: https://www.sfzp.cz/sekce/877/destovka/

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)