Problematika a možnosti likvidace odpadních vod vyvážením do svozových jímek ČOV

Vyvážecí jímka (totéž co žumpa, dále jen VJ) je bezodtokové zařízení zpravidla obdélníkového či kruhového průřezu z betonu nebo plastu, případně i jiných materiálů, sloužící k záchytu a akumulaci výhradně odpadních vod, a to ze sociálního zařízení (WC, koupelna, kuchyň). Vypouštění vod z VJ (do kanalizace, vodoteče, do vod podzemních – např. do trativodu) je nepřípustné.

S probíhající novou výstavbou rodinných domků, ale i u stávající zástavby, zejména v obcích, které nejsou vybaveny centrální ČOV, dochází k naléhavému problému, a sice k potřebě vyvážení tzv. vyvážecích jímek (žump) a septiků.
Tento problém se týká především menších obcí a eskaluje s časem, tak jak zemědělci zpřísňují, resp. vylučují hnojení obsahy vyvážecích jímek a septiků na svých pozemcích.
Obtížnost a omezené možnosti vyvážení odpadních vod na zemědělské pozemky jsou podrobně popsány v článku „Problematická likvidace kalů ze žump a septiků“ firemního časopisu 2007/1 firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. V tomto článku je uvedena i možnost odvozu na velké ČOV obsahující jímku primerního kalu, odkud je kal odváděn do vyhnívací nádrže. Jedná se obyčejně o ČOV okresních měst (v podmínkách okresu Chrudim se jedná o ČOV Chrudim a ČOV Hlinsko), kde cena za uložení činí cca 90,-- Kč/1 m3, bez nákladů na dopravu.
Dále se budeme zabývat další možností, a to likvidací odpadních vod do svozových jímek aktivačních ČOV.

Definice

Vyvážecí jímka (totéž co žumpa, dále jen VJ) je bezodtokové zařízení zpravidla obdélníkového či kruhového průřezu z betonu nebo plastu, případně i jiných materiálů, sloužící k záchytu a akumulaci výhradně odpadních vod, a to ze sociálního zařízení (WC, koupelna, kuchyň). Vypouštění vod z VJ (do kanalizace, vodoteče, do vod podzemních – např. do trativodu) je nepřípustné.
Běžný užitný objem VJ je 15 – 20 m3, což u čtyřčlenné rodiny představuje četnost vyvážení cca 1 x za měsíc.
Septik je průtočné zařízení z betonu nebo plastu vybavené přepážkami, které rozdělují účinný objem septiků na více komor. Příčné přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu (sedimentu) k výstupu. Plovoucí nečistoty a kal jsou zachycovány soustavou norných stěn. Septik slouží, obdobně jako VJ, k záchytu odpadních vod ze sociálních zařízení.
Na rozdíl od VJ je septik čistícím zařízením (v anaerobním režimu), vyčištěná voda odtéká, zachycený kal se akumuluje.
Tento kal je nutno vyvážet dle konkrétní provozní zátěže cca 1x za 1 – 2 roky.

Likvidace

K možnosti diskutované likvidace odpadních vod vyvážením do svozových jímek ČOV je nutno zdůraznit, že prakticky všechny ČOV, tedy aktivační, pracují v aerobním režimu (t. j. čištění probíhá pomocí mikroorganismů, které potřebují ke svému životu kyslík, resp. účinné provzdušnění). V případě septiků probíhá čistící proces v tzv. anaerobním režimu, t. j. bez kyslíku. Aerobní a anaerobní mikroorganismy představují opačné póly, navzájem se nesnášejí a škodí si.
Menším zlem pro aktivační čistírny je tedy příjem odpadních vod z vyvážecích jímek, kde se organické zatížení těchto vod blíží k parametrům nátoku na ČOV, a v případě pravidelného vyvážení těchto VJ se může jednat i o vody relativně „čerstvé“, to znamená, že se jejich režim plně nezvrátil do nežádoucí anaerobie.
Ze septiků lze na uvedené ČOV přijmout pouze horní tekutou frakci, která svým vzhledem připomíná odpadní vody. V žádném případě se na aktivační ČOV nesmí vyvážet kal ze septiků, který je hustý, anaerobně vyhnilý (černá barva)! Tento kal by způsobil kolaps čistícího procesu (ostatně obsluha ČOV, která si toto jednou odzkoušela, na další případ již nepřistoupí).
V čem spočívá riziko příjmu anaerobních kalů ze septiků (v případech nedisciplinovanosti uživatele též i kalů z vyvážecích jímek!) na mechanicko-biologickou ČOV ? Jedná se především o:

  • prudký úbytek kyslíku, který nelze kompenzovat ani zvýšeným provzdušňováním
  • poškození či uhynutí čistících aerobních mikroorganismů
  • zanešení potrubí a nádrží, přicpávání čerpadel
  • enormně zvýšená produkce kalu spojená s vysokými náklady na jeho odčerpání, případné odvodnění a na jeho likvidaci

Tyto kaly lze likvidovat, jak již bylo uvedeno výše, pouze na ČOV s vyhnívací nádrží a plynojemem, kde přivezený kal vůbec neprojde čistícím procesem odpadních vod a je zcela likvidován na technologii kalového hospodářství.

Ve svozových jímkách aktivačních čistíren odpadních vod lze podmíněně likvidovat odpadní vody z vyvážecích jímek a s krajní opatrností horní tekutou frakci ze septiků, a to při dodržení následujících podmínek:

  • čistírna musí pracovat s vysokým čistícím efektem
  • technologie ČOV musí být plně funkční
  • čistírna nesmí být hydraulicky přetížena (např. v období dešťů, tání sněhu)
  • v dalším příjmu přivážených odpadních vod lze pokračovat až po odstranění případných závad souvisejících s převzetím odpadních vod a po plném obnovení čistícího efektu (kontrola Imhoffovým kuželem).
  • zcela vyloučen je příjem anaerobně vyhnilých kalů ze septiků, příp. i z VJ

Doporučujeme vybavit svozovou jímku časovým relé za účelem minimalizace hydraulického a látkového přetížení ČOV na nátoku.
Cena za 1 m3 odpadních vod převzatých do svozové jímky ČOV bude zřejmě případ od případu značně rozdílná, musí se do ní promítnout veškeré náklady a vícepráce spojené s danou službou.

Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)