Zpracování projektu instalace domovní ČOV

Dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. je čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) vodním dílem umožňující nakládání s vodami - vypouštěni vyčištěných odpadních vod do vod povrchových (potok, rybník atd.), jednotné kanalizace nebo k zasakovaní do vod podzemních. K provedeni stavby vodního díla je třeba stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod.

Ing. Petra Žemličková
Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena na kanalizaci, končící na veřejné ČOV, pak je nejlepší cestou při řešení likvidace odpadních vod nákup a instalace domovní čistírny odpadních vod.

Dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. je čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) vodním dílem umožňující nakládání s vodami - vypouštěni vyčištěných odpadních vod do vod povrchových (potok, rybník atd.), jednotné kanalizace nebo k zasakovaní do vod podzemních. K provedeni stavby vodního díla je třeba stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod.

Domovní ČOV s akumulační nádrží na vyčištěnou vodu.

Vznikla spojením domovní čistírny odpadních vod s jímkou na vyčištěnou vodu. Tato varianta předpokládá další využití odpadní vody, obvykle k zálivce. Z hlediska vodního zákona, pokud je voda vyčištěna a následně použita k zálivce pozemků, ať zemědělských či okrasných zahrad, nejde o zasakování do podzemních vod, protože se předpokládá, že voda bude 100% využita rostlinami v orniční vrstvě. Nejedná se tedy o vodní dílo.
Povinnosti provozovatele vodního díla
Pokud se občan rozhodne čistit odpadní vodu v domovní čistírně s vypouštěním předčištěné vody do povrchových nebo podzemních vod, bere na sebe povinnosti provozovatele vodního díla. Znamená to, že:

 1. Musí mít zpracovaný projekt domovní čistírny.
 2. Na základě tohoto projektu dostane vodoprávní povolení stavby, které v sobě slučuje obvykle dva právní úkony. Jednak stavební povolení uvedeného vodního díla a jednak povoleni k nakládáni s odpadními vodami. V tomto „povolení k nakládání s odpadními vodami“ je určen požadovaný stupeň čištění odpadních vod, způsob kontroly čištění atd.
 3. Po kolaudaci čistírny je povolen zkušební provoz a následně po jeho vyhodnocení pak trvalý provoz. Během zkušebního i trvalého provozu je požadována kontrola kvality čištění, kterou je třeba dokladovat rozborem vzorků na odtoku.
 4. Pokud jsou předčištěné odpadní vody zasakovány drenážním potrubím do podzemních vod, je třeba k projektu ještě doplnit hydrogeologické posouzení, že v místě vypouštění nedojde ke znehodnocení podzemních vod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou pro stavební povolení ke stavbě DČOV:

 

 1. Doklad, jímž stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo že má k pozemku jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu (výpis z katastru nemovitostí ověřený katastrálním úřadem).
 2. Projektovou dokumentaci stavby (projekt) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních.
 3. Územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV a souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek.
 4. Kopii časti katastrální mapy území, jehož se povolení týká.
 5. Při vypouštěni odpadních vod do vod podzemních - vyjádření osoby s odbornou způsobilosti odpovědného řešitele pro projektovaní, provádění a vyhodnocováni geologických prací v oboru hydrogeologie.
 6. Při vypouštění odpadních vod do vod povrchových - stanovisko správce vodního toku, údaje o průtocích vody a údaje o jakosti vody ve vodním toku.
 7. Seznam včetně adres účastníků vodoprávního řízeni, kteří jsou žadateli známi.
 8. Doklady o jednaní s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů statní správy vyžadována zvláštními předpisy.
Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)