JAK POSTUPOVAT PŘI POVOLOVÁNÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMY

Ve vesnicích bez kanalizace a v chatových oblastech je nakládání s odpadní vodou vždy trochu oříšek. Zákon vám ale uděluje povinnost dokládat, co se bude dít s vodou po tom, co opustí váš dům. Máte hned několik možností, jak s odpadní vodou naložit.

3 možnosti čištění odpadních vod:

  • Jímka na vyvážení odpadních vod
  • Biologický septik se zemním nebo biologickým filtrem
  • Domácí čistírna odpadních vod

V Ekocisu vám povolení čističky maximálně usnadníme

Dle zákona o vodách č. 254/2001 jsou čističky vodní dílo, a musí je tedy povolit vodoprávní úřad. K domácí čistírně odpadních vod musíte vždy dokládat projektovou dokumentaci. Rozhodnete-li se koupit čistírnu prá vě u Ekocis, odpadne vám mnoho starostí. Náš autorizovaný projektant zpracuje kompletní dokumentaci, kterou vyžaduje ke schválení stavební a vodoprávní úřad. Budete si tak jistí, že všechno proběhne podle platných norem a zákonů. Čistírnu také uvedeme do zkušebního provozu a zajistíme zákonem požadované pravidelné revize. 

Co uděláte s vyčištěnou vodou?

 

Podle vodního zákona existují 2 základní způsoby likvidace přečištěných vod z ČOV:

  • Vypouštění do povrchových vod (dle nařízení vlády 229/2007 Sb.), což je jakákoliv vodoteč, případně k tomu účelu schválená kanalizace. Jako podklad pro vypouštění do vod povrchových je nutné mít kladné stanovisko správce povodí.
  • Vypouštění do podzemních vod do akumulační nádrže a následný rozstřik čisté vody po vlastním pozemku (v zimě je ale nutné ČOV vyvážet) nebo do přímého zásaku, tedy do vsakovací studny, rýhy, jámy apod.

Jaká vyjádření budete potřebovat, než půjdete na stavební úřad?

 

Správce kanalizace či správce vodního toku

Záleží, jestli budete vodu vypouštět do kanalizace, nebo to vodního toku. Správce se bude zajímat o technické řešení napojení ČOV na vodní tok.

Správce povodí

Pokud ​​zařizujete ČOV na ohlášku, budete potřebovat i vyjádření správce povodí. Ten posoudí, jestli čističkou neohrožujete celé povodí.

Odbor životního prostředí

Potřebujete vyjádření všech složek odboru životního prostředí. Na úřadě je to pěkné kolečko, ale nebojte, zvládnete to!

Další stanoviska

Pokud stavíte v CHKO, bude nutné stanovisko správce dané CHKO. Jestliže jste blíž než 50 m od lesa, vyžádejte si vyjádření ochrany lesa.

Na stavebním úřadě

Na stavebním úřadě podejte žádost o územní souhlas či rozhodnutí. Tím rozhodnete, kde bude čistírna stát. Úřad vám vydá souhlas na základě situačního nákresu podepsaného sousedy, vlastníkem či správcem kanalizace, odborem životního prostředí a také správcem sítí.

Na vodoprávním úřadě

Jakmile budete mít územní souhlas, můžete žádat o povolení na vodoprávním úřadě. Čističku můžete jenom ohlásit nebo absolvovat řízení o povolení stavby.

  • Čistička odpadních vod na ohlášení - jedná se o rychlejší a jednodušší způsob získání povolení do 30 dnů. Musíte ale dodat více podkladů. Čistička musí být certifikovaná a označená CE. Oprávněná osoba pak 1× za 2 roky provede revizi ČOV.
  • Čistírna ve vodoprávním řízení - vyřídíte zároveň stavbu ČOV a povolení k vypouštění odpadních vod do podzemních či povrchových vod. Řízení trvá maximálně 60 dnů. Úřad po vás bude požadovat rozbor vzorku z ČOV, a to 2× ročně.
Potřebujete poradit?
Vladimír Krátký
+420 773 821 072 (Po-Ne 9:00 - 21:00)